DOŁĄCZ DO NAS!

Jak mogę wstąpić do SK ŁKS?

Wystarczy wypełnić deklarację i opłacić składki.

 

Jakie warunki musi spełnić kandydat na członka SK?

Osoba chcąca wstąpić w szeregi Stowarzyszenia musi:
być sympatykiem Łódzkiego Klubu Sportowego,
zaakceptować statutowe cele Stowarzyszenia,
złożyć deklarację członkowską na piśmie.

 

Jaka jest wysokość składki?

Dla członków zwyczajnych i wspierających składka wynosi 10 PLN. Dla sympatyków 5 PLN. W przypadku jednorazowego uregulowania składek za rok z góry wysokość opłaty wynosi 120 PLN. Składka jest płatna w systemie kwartalnym przelewem na konto lub bezpośrednio u skarbnika na zebraniach. Składki wpłacamy co kwartał w pierwszym miesiącu danego kwartału. Bardzo proszę przy wpłacaniu składek na konto w tytule wpisywać:

Imię i nazwisko
Dokładny okres za jaki jest wpłacana składka np. 1 kwartał 2011 lub 4 kwartał 2011
Konto: 3 Oddział PKO BP S.A. w Łodzi 48 1020 3378 0000 1402 0163 6422

 

Jakie ma prawa członek SK?

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 lat. Członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, oraz uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarując na jego rzecz pomoc w wymiarze finansowym i rzeczowym. Członek wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mając jednak prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której status taki zostanie nadany przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu, w związku ze swoją postawą propagującą idee i cele Stowarzyszenia lub która, wykazała się wyjątkowymi zasługami na rzecz Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mając jednak prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
Sympatykiem może być osoba fizyczna powyżej 13 roku życia. Członkowie sympatycy mają prawo korzystania z pomocy, dorobku oraz form działalności.

 

Czy można wystąpić z SK?

Tak. Wystarczy złożyć pisemną deklarację rezygnacji z członkostwa w SK.

 

Deklaracja członkowska dostępna w linku poniżej:

Deklaracja członkowska SK ŁKS